logo Progress 

bg     de    ru    en

“Прогрес” АД изпълнява условията в издаденото им комплексно разрешително, установи проверка на РИОСВ

“Прогрес” АД, Стара Загора изпълнява условията в издаденото им комплексно разрешително, това установи проверка на РИОСВ – Стара Загора през миналия месец.
При проверката бе констатирано, че дружеството е въвело система за управление на околната среда. Изготвени са и се прилагат всички необходими инструкции.

При работа се спазват разрешените разходни норми за употребяваните количества вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива.

Спазват се и условията по образуването, събирането, транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, както и обезвреждането на отпадъците. Монтирани са шумови бариери за намаляване шумовото въздействие от производствената дейност върху околната среда, а предстои и изграждане на допълнителна шумова изолация, установиха още експертите.

По отношение на емисиите, изпускани в атмосферния въздух е извършена реконструкция на аспирационните системи в участъците за изработка на леярските форми и за почистване на отливките.

Мониторингът на водите е в съответствие с поставените индивидуални емисионни ограничения. Периодично се извършват проверки и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството за недопускане замърсяване на подземните води и почвите от евентуални пропуски.

При проверката на място експертите установиха, че са изпълнени всички дейности в инвестиционната програма, която е неразделна част от комплексното разрешително.

Това е втората контролна проверка по изпълнение на условията на „Прогрес” АД, Стара Загора, след като през 2007 г. министъра на околната среда и водите издаде комплексно разрешително за експлоатация на леярната за черни метали