logo Progress 

bg     de    ru    en

"Прогрес" получи комплексно разрешително от МОСВ

На 27 юни 2007 год. зам. министъра на  МОСВ  връчи  Комплексното разрешително на “Прогрес“ АД, съгласно Директива 96/61/ЕС.  Комплексното разрешително е система за регулиране, която прилага комплексен подход за контрол на въздействието на промишлени дейности върху околната среда.

То определя параметрите на производствената дейност на дружеството в условията на защитена и подобрена околна и работна среда.

Комплексното разрешително  съдържа условя, касаещи проблеми свързани с емисиите във въздуха, заустване на отпадъчни води, управление на отпадъци, шум, замърсяване на подземните води, предотвратяване на аварии и замърсяване на почвата. Условията в КР се насочват по-скоро към предотвратяване на образуването на отпадъци и емисии вредни вещества,отколкото към стандартните системи за третиране на изход от инсталацията.

Разрешителното дава строги норми за всеки вид емисия от инсталациите. В разрешителното се изисква всяка инсталация да работи съгласно НДНТ /Най-добрите налични техники/. Целта е, така да се гарантира, че предприятията, подлежащи на КР, работят по най-добрата международна практика в техния промишлен отрасъл.

kompleksno-razreshitelno