logo Progress 

bg     de    ru    en

Обява

ОБЯВА От "ПРОГРЕС"АД гр.Стара Загора

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

1. Замяна на съществуваща индукционна пещ AEG (с два индуктора х 2,8 т) - общо 5,6 т за топене на чугун, с една пещ с два индуктора, всеки по 2,5 т – общо 5 т.

2. Въвеждане в експлоатация на пещ 10 т., спряна от експлотация през 2014г.

3. Изграждане и внедряване на Автоматична формовъчна линия 2 – HSP 2D.

4. Изграждане на Аспирационна система към нова Автоматична формовъчна линия.

5. Изграждане и внедряване на Цех за механична обработка на произвежданите отливки.

 

Инвестиционното предложение Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда може да намерите на адрес www.progress-sz.com.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община гр.Стара Загора или в РИОСВ - гр. Стара Загора 6000 ул. "Стара планина“ №2

Приложение № 2 към чл. 6