BG
 

При осъществяване на своята дейност по необходимост събираме и обработваме от Вас лични данни, предимно касаещи физическата Ви идентичност – имена, адрес, ЕГН, а също и други предвидени в нормативен акт или необходими за изпълнението на такъв акт лични данни, както и лични данни които доброволно ни предоставяте с цел осъществяване на трудова дейност, получаване на услуга/стока или друго съдействие. Също така  е възможно да получим данни за Вас от наши контрагенти, от държавни органи, от лица,  натоварени с държавни и/или обществени функции или по друг повод.

Ние гарантираме поверителност на вашите лични данни.

Вашите лични данни могат да бъдат препратени или споделени с други организации или лица, в случаите и в степента в която е необходимо и позволено: на лица, на които администратора е възложил обработването на личните данни по организационни причини или за спазването на законово задължение (обработване и изпращане на кореспонденция, поддръжка на софтуер, контрол на достъпа, съхраняване на документи и др.), на одитори, на дружества от корпоративната група, към която администратора принадлежи, както и на органи, институции и лица, в предвидените в нормативен акт случаи и към които администратора се обръща за защита на своите права и законни интереси (например: пред доставчици на пощенски услуги, за да ви изпратим дължима пратка, пред банки, за да наредим дължимо плащане, пред съответните компетентни държавни органи и др.п.).

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Обработването на Вашите данни ще се извършва единствено и само доколкото е:

  • необходимо за изпълнение на договор (сключен с Вас или с лице, с което пряко или косвено сте в договорни отношения) или с оглед намерение за сключване на договор;
  • необходимо за спазване на законовите ни задължения (за отчитане на продажбите на стоки и услуги, изпълнение на данъчни и осигурителни задължения, за спазване на трудовото законодателство и др.п.);
  • необходимо, за да защитим своите легитимни и признати от закона интереси (имущество, репутация, производствени процеси и др.п.) или
  • се основава на Вашето съгласие.

Винаги и по всяко време Вие имате право да възразите срещу обработване на отнасящи се до Вас лични данни.

  • В такъв случай ние ще прекратим обработването на личните данни, освен ако не съществуват надлежни и ползващи се с предимство законови основания за обработването, или то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  • В случай, че възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг, ние веднага и безусловно ще преустановим всяко обработване, което е свързано с директния маркетинг.

Винаги и по всяко време Вие имате право да оттеглите съгласието, което сте ни дали за обработка на Вашите лични данни и  ние веднага  и безусловно ще преустановим всяко обработване, което е основано единствено на Вашето съгласие.

Винаги и по всяко време, Вие имате право да се свържете с нас за да установите дали и как обработваме Ваши лични данни, както и какви мерки прилагаме за тяхната защита.

Личните Ви данни се съхраняват за срока на отношенията с Вас и 5 години след прекратяването им, освен ако в приложимото за конкретния случай законодателство е предвид по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове по отношение на всички основания за обработването им, личните данни се унищожават и заличават.

Имате право, ако счетете, че правата Ви относно Вашите лични данни са нарушени, да подадете жалба до нас или направо до надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Контакти