BG
 

Контрольор по качеството

  • Осъществява входящ контрол на качеството на всички суровини и материали, използвани в производствения процес.
  • Осъществява операционен / оперативен контрол на всички етапи от производствения процес като следи за спазването на зададените технологични параметри, изготвя и подписва съответната документация.
  • Осъществява визуален контрол на качеството на готовата продукция, отделя изделия с недопустими дефекти, като определя типа на дефектите и отразява резултатите от контрола в съответните документи.
  • Спазва стриктно инструкциите на интегрираната система за управление, свързани с преките му трудови задължения.

Контакти